Postępowanie doktorskie

Nowy Tryb

Wymogi egzaminacyjne dla kandydatów przystępujących do egzaminu językowego niezbędnego do uzyskania stopnia naukowego doktora  tzw. „NOWY TRYB”, przewodu doktorskiego wszczętego po 1 października  2019 r. w trybie eksternistycznym.

Zasady i warunki egzaminów w roku akademickim 2021/2022

 1. Znajomość języka nowożytnego potwierdzona certyfikatem na poziomie B2+ ( 5,5 w skali IELTS)
 1. Wybór terminu egzaminu z języka angielskiego:

          23.10.2021 r.

          05.03.2022 r.

          25.06.2022 r.

 1. Kontakt z SJO nie później niż tydzień przed ustaloną datą egzaminu.
 2. Utworzenie 10 osobowej grupy egzaminacyjnej.

4. Egzamin certyfikacyjny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

 

Część pisemna zawiera następujące komponenty:

- rozumienie tekstu pisanego/czytanie ze zrozumieniem – 60 minut - po przeczytaniu tekstu, należy wybrać odpowiednią odpowiedź; uzupełnij zadania słowem/słowami/wyrażeniami z tekstu; znajdź akapit zawierający następujące informacje; wybierz informację prawdziwą/fałszywą dot. informacji w tekście; dobierz odpowiedni nagłówek do poszczególnych akapitów; po przeczytaniu tekstu uzupełnij streszczenie odpowiednimi słowami z tekstu

- pisanie - streszczenie informacji przedstawionych w tabeli lub wykresie (nie mniej niż 150 słów - 20 min); opis procesu/działania urządzenia, itd (nie mniej niż 150 słów - 20 min); list oficjalny w oparciu o podane informacje (nie mniej niż 150 słów - 20 min); porównanie/zróżnicowanie informacji przedstawionych w tabeli (nie mniej niż 150 słów - 20 min) oraz wypowiedź pisemna na podstawie zadanego tematu - przedstawienie opinii, streszczenie danych,przedstawienie istniejącego problemu/możliwych rozwiązać, przedstawienie argumentów za i/lub przeciw (nie mniej niż 250 słów - 40 minut)

- use of academic English - 80 min - słowotwórstwo - uzupełnianie zdań słowami pasującymi do kontekstu zdania i utworzonymi na podstawie form podanych; uzupełnianie tekstu odpowiednimi słowami pasującymi do kontekstu i językowo poprawnymi; test wyboru - uzupełnienie tekstu wybranymi z kilku możliwości słowami; parafraza leksykalna - przepisanie zdania z wykorzystaniem podanych słów i bez zmienienia znaczenia zdania wyjściowego.

Część ustna: rozmowa na temat pracy doktorskiej

 

Materiały pomocne w przygotowaniu się do egzaminu:

Martin Hewings, Craig Thaine, Michael McCarthy. Cambridge Academic English. CUP 2012

Michael McCarthy, Felicity O’Dell. Academic Vocabulary in Use. CUP 2016

Amanda French, Michael Vince. IELTS Language Practice. Macmillan 2018

https://www.academic-englishuk.com 

https://ielts-up.com/reading/ielts-reading-practice.html 

http://kolegianauk.ump.edu.pl/Zasady-i-tryb-w-postepowaniu-doktorskim-wszczetym-po-1-pazdziernika-2019-roku-nowy-tryb-knoz 

 

Stary Tryb

Wymogi egzaminacyjne dla kandydatów przystępujących do egzaminu językowego niezbędnego do uzyskania stopnia naukowego doktora  tzw. STARY TRYB”, przewodu doktorskiego wszczętego do 30 kwietnia 2019 r., oraz uczestników Studiów Doktoranckich.

Etapy egzaminu anglojęzycznego

 1. rozmowa o obecnych zajęciach zawodowych miejsce pracy, najczęściej wykonywanych czynnościach zawodowych, napotykanych problemach, głównych zainteresowaniach, ewentualnych planach, itp.
 1. Ramowa prezentacja rozprawy doktorskiej (cele, metody, rezultaty, wnioski) stosownie do pytań zadawanych przez Komisję.
 1. Egzamin w całości ma charakter rozmowy, dialogu.
 1. Nie jest dopuszczalnym, w trakcie trwania egzaminu, odczytywanie streszczeń pracy, korzystanie z przygotowanego słownictwa i innych materiałów pisanych.

Zasady i warunki egzaminów w roku akademickim 2021/2022

 1. Czas oczekiwania na egzamin to ok. 1 miesiąc. Prosimy o zapisywanie się z wyprzedzeniem!
 2. W przypadku powtórnego podejścia do egzaminu, Zdający powinien zgłosić się do tej samej komisji.
 3. Na egzamin należy przynieść dowód wpłaty (jeżeli została dokonana) oraz okazać dowód osobisty.

 

http://kolegianauk.ump.edu.pl/Zasady-i-tryb-w-przewodzie-doktorskim-wszczetym-do-30-kwietnia-2019-roku-stary-tryb-knoz 

 

Zapisy

Sekretariat

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Marcelińska 27, 60-801 Poznań

tel. 61 854 74 33 / 61 854 74 38

fax. 61 854 74 35

e-mail: sjo@ump.edu.pl