Na specjalizację

Zapisy na egzaminy dla lekarzy prowadzone są przez Sekretariat SJO.

Z powodów organizacyjnych, uprzejmie prosimy o dokonywanie zapisów ze ZNACZNYM wyprzedzeniem.

WYMOGI EGZAMINACYJNE DLA KANDYDATÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU JĘZYKOWEGO NIEZBĘDNEGO DO UZYSKANIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MEDYCZNYCH

Każdy egzamin rozpoczyna krótka rozmowa ze Zdającym o jego obecnej pracy i obowiązkach zawodowych.

1. Rozumienie tekstu pisanego:

Zdający musi wykazać się zrozumieniem zawartości tekstu wybranego przez siebie artykułu naukowego z zakresu swojej specjalności poprzez jego ustne streszczenie w języku obcym przed Komisją.

Uwaga: publikacje nie mające charakteru artykułu naukowego (poradniki dla pacjentów, hasła encyklopedyczne, artykuły prasowe itp.) nie będą akceptowane.

W trakcie egzaminu Komisja może poprosić Zdającego o przetłumaczenie fragmentu tekstu wybranego przez nią.

Nie dopuszcza się odczytywania uprzednio przygotowanych streszczeń.

Na egzamin należy przynieść 2 egzemplarze artykułu, do wglądu przez Komisję.

2. Umiejętność porozumiewania się z pacjentami:

Zdający musi krótko wykazać się taką umiejętnością w zakresie swojej specjalności i przygotować (DO WYBORU):

a) wywiad na temat dolegliwości obecnej (gdy pacjent zgłasza się z bólem, dolegliwością opisaną w artykule, najczęściej spotykaną dolegliwością w specjalności lekarza itp.)

b) dawanie poleceń pacjentowi podczas badania/zabiegu, dawanie zaleceń pozabiegowych

c) wyjaśnianie pacjentowi przebiegu leczenia/charakteru schorzenia/rokowania

d) udzielanie informacji nt. leku (działanie, dawkowanie, możliwe skutki uboczne itp.)

e) przystępną interpretację wyników badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych itp.)

f) zalecenia dietetyczne, prozdrowotne itp.

Ten fragment egzaminu ma charakter symulacji w gabinecie/aptece/laboratorium itp. Oceniana jest poprawność gramatyczna (np. zadawanych pytań) i słownikowa.

3. Umiejętność porozumiewania się z innymi lekarzami lub przedstawicielami innych zawodów medycznych (w zależności od specjalności Zdającego), np.:

· przedstawić leczonego pacjenta, jego dolegliwości, wykonane badania innemu specjaliście i poprosić o konsultację lub przeprowadzenie dalszych badań

· podać pielęgniarce polecenia dotyczące opieki nad danym pacjentem na oddziale

· pomoc dentystyczną poprosić o konkretne narzędzia, materiały, pomoc podczas zabiegu

· zadzwonić do technika laboratoryjnego by dowiedzieć się o wyniki badań podstawowych, itp.

 

4. Zdający może być poproszony o napisanie opinii o (nie)przydatności pacjenta np. do zawodu, np. kierowcy, nauczyciela, itp. (na jakiej podstawie i z jakiego powodu), ok.2 -3 zdań. Oceniana będzie poprawność językowa, w tym ortograficzna.

5. W przypadku powtórnego podejścia do egzaminu, Zdający winien zgłosić się do tej samej komisji.

6. Na egzamin należy przynieść: dowód osobisty, książeczkę specjalizacyjną, oraz dowód wpłaty.

 

Zapisy na egzaminy dla lekarzy prowadzone są przez Sekretariat Studium Języków Obcych, tel. 61 854 74 33 / 61 854 74 38.

Opłatę za egzamin należy wnosić na konto Uczelni:

56 1030 1247 0000 0000 4771 8000

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

ul. Fredry 10     

60-801 Poznań

Specjalizacja              120 zł

Doktorat                     250 zł

Tytułem: opłata za egzamin z języka obcego

Zwolnione z opłat za egzaminy są tylko osoby ze stacjonarnego studium doktoranckiego UMP oraz osoby przystępujące do egzaminu na adiunkta.

Na egzamin należy przynieść dowód wpłaty.