Regulamin

 

Regulamin Studium Języków Obcych UMP 2023/2024

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady zaliczeń zgodnie z postanowieniami Regulaminu Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 2. Zasady uzyskiwania zaliczeń w SJO dotyczą studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 3. Studium Języków Obcych UMP prowadzi zajęcia z języków nowożytnych zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym kierunku. Przedmiotem nauczania jest język specjalistyczny, dostosowany do potrzeb zawodowych przyszłych absolwentów.
 4. Lektorat kończy się zaliczeniem z oceną, zaliczeniem z oceną i egzaminem lub zaliczeniem z oceną, egzaminem oraz oceną utworzonego przez Studenta portfolio w zależności od kierunku studiów.
 5. Student jest zobowiązany do zaliczenia roku studiów najpóźniej do końca danego roku akademickiego.
 6. Posiadanie certyfikatu z języka obcego, świadectwo matury międzynarodowej lub oceny z lektoratu otrzymanej na innej uczelni nie zwalniają Studenta z uczestnictwa w lektoracie. W przypadku Studentów, którzy otrzymali zaliczenie z lektoratu na innym kierunku UMP wymagane jest złożenie podania do Kierownika SJO, który podejmuje decyzję o ewentualnym zwolnieniu Studenta z uczestnictwa w lektoracie lub o przepisaniu oceny w oparciu o weryfikację programów nauczania. Dokument zaopiniowany przez Kierownika SJO, zaświadczający o zwolnieniu lub innej formie zaliczenia przedmiotu należy niezwłocznie przedłożyć prowadzącemu, który dokonuje odpowiedniej adnotacji w swoich dokumentach i protokole. Do momentu otrzymania takiego dokumentu student zobowiązany jest do uczęszczania na zajęcia z języka obcego.
 7. Zgodę na tzw. Indywidualny Tok Studiów otrzymuje się od Dziekana po zasięgnięciu opinii Kierownika SJO.
 8. Zajęcia odbywają się w terminach wynikających z planu zajęć. Jakiekolwiek zmiany wymagają pisemnej zgody Dziekana danego Wydziału i Kierownictwa SJO. Po otrzymaniu zgody Dziekana i Kierownika SJO zmianę należy zgłosić w Dziekanacie Wydziału i Sekretariacie SJO. Informację do Dziekanatu i Sekretariatu SJO o terminie nowych zajęć przesyła Prowadzący lub Koordynator Kierunku.
 9. W trakcie lektoratu, SJO nie gwarantuje ciągłości zajęć z tym samy lektorem; istnieje możliwość przeniesienia/przesunięcia studenta/studentów z jednej grupy o większej liczebności do innej, o mniejszej liczebności w czasie trwania kursu.
 10. W przypadku pracy zdalnej:

- testy dla kierunków, dla których zajęcia z języka kończą się zaliczeniem z oceną i/lub egzaminem, i prowadzone są przez zespół lektorów, są testami online na platformie OLAT; w przypadku kierunków, dla których zajęcia z języka kończą się zaliczeniem z oceną i są prowadzone przez jednego lektora, studenci oceniani są na bieżąco w formie ustnej lub pisemnej na platformie MS TEAMS lub innej wskazanej przez lektora.

- zgodnie z rozporządzeniem JM Rektora, podczas zajęć online student musi mieć włączoną kamerę i mikrofon z możliwością wyciszania.

 1. Student ma obowiązek być przygotowanym na zajęcia z języka obcego, posiadać wymagany podręcznik i /lub materiały wskazane przez prowadzącego. Wszystkie materiały dydaktyczne, zarówno nowe jak i używane, muszą umożliwiać studentom aktywną pracę na zajęciach. 
 2. Zajęcia w SJO zaliczane są wyłącznie na podstawie systemu punktów, bez możliwości poprawiania zdobytych punktów. Student może zdobyć max. 100 pkt. w całym roku akademickim. W przypadku kierunków rozliczanych semestralnie – 50 punktów na semestr. Punkty te obejmują formy pisemne, jak i ustne, uwzględniające komunikację z pacjentem i innymi pracownikami służby zdrowia, prezentację i/lub streszczenie artykułu. Sposób przyznawania punktów ustala Koordynator kierunku w porozumieniu z prowadzącymi. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu uzyskiwania punktów dla każdego kierunku są zawarte w sylabusach. 

Obowiązuje następująca skala punktowa ocen:
- poniżej 60 punktów = ocena 2,0
- od 60 punktów = ocena 3,0
- od 69 punktów = ocena 3,5
- od 77 punktów = ocena 4,0
- od 85 punktów = ocena 4,5
- od 93 punktów = ocena 5,0

 

i w systemie rozliczania semestralnym:

 

poniżej 30 punktów = ocena 2,0

od 30 punktów – ocena 3,0

od 34 punktów = ocena 3,5

od 38 punktów = ocena 4,0

od 42 punktów = ocena 4,5

od 46 punktów = ocena 5,0 

 

 1. Student otrzymuje zaliczenie zajęć po zdobyciu min. 60 punktów w rozliczeniu rocznym lub 30 punktów w przypadku kierunków rozliczających się semestralnie, które obejmują wszystkie formy sprawdzenia wiedzy. Jeśli Student decyduje się nie podchodzić do zaliczania danego komponentu i zgłosi to uprzednio wykładowcy otrzymuje 0 pkt. bez możliwości poprawy.
 2. Ujednolicone testy na danym kierunku zbudowane są w oparciu o te same typy ćwiczeń. O typach ćwiczeń decyduje koordynator metodyczny kierunku w porozumieniu z wykładowcami.
 3. W przypadku testów pisanych stacjonarnie, przed rozpoczęciem pisania testu studenci zobowiązani są do złożenia telefonów i innych urządzeń mobilnych w miejscu wyznaczonym przez prowadzącego. Korzystanie z telefonów i innych urządzeń mobilnych w czasie testu oznacza uzyskanie 0 punktów, bez możliwości poprawy.
 4. Odpowiedzi udzielane pisemnie na pytania zawarte w kolokwiach w wersji papierowej powinny być czytelne, umożliwiające jednoznaczne poprawienie kolokwium przez sprawdzającego.
 5. W przypadku testów pisanych zdalnie na platformie OLAT obowiązuje Regulamin CITK.
 6. Studenci, którzy z testu klasyfikacyjnego otrzymali w przypadku SPS mniej niż 45 pkt. (poziom A2) zobowiązani są do rozwiązania e-learningowego kursu językowego MODUŁ 1. W przypadku studiów SDS i jednolitych studenci, którzy uzyskali z testu klasyfikacyjnego mniej niż 65 pkt (poziom B1) zobowiązani są do rozwiązania e-learningowego kursu językowego MODUŁ 1 i 2. Studenci ci kierowani są na kurs przez lektora prowadzącego zajęcia i muszą go ukończyć przed zakończeniem lektoratu. Studenci zobowiązani są jednak do systematycznego rozwiązywania ćwiczeń. Prowadzący może nadzorować postęp w rozwiązywaniu zadań online.
 7. Zgodnie z Regulaminem Studiów UMP, student ma obowiązek bycia obecnym na wszystkich zajęciach. W przypadku jakiejkolwiek nieobecności student ma obowiązek jej odpracowania w formie uczestniczenia w innych zajęciach prowadzonych przez swojego lektora. Termin zaliczenia nieobecności w terminie uzgodnionym z prowadzącym. Przed odrobieniem zajęć,  student pobiera ze strony SJO UMP w zakładce Studenci - Regulamin, dokument (plik), będący zaświadczeniem odrobienia nieobecności. Dokument musi zostać podpisany przez studenta, prowadzącego, a następnie zostawiony przez studenta w Sekretariacie SJO.
 8. W przypadku nieobecności Studenta na teście, student otrzymuje z niego 0 pkt. i jest zobowiązany do podejścia do niego nie później niż w ciągu tygodnia od daty testu, daty końca zwolnienia lekarskiego lub innego usprawiedliwienia wystawionego przez Uczelnię. W przypadku ponownej nieobecności studenta na teście, w terminie wcześniej umówionym z prowadzącym, student otrzymuje 0 pkt. bez możliwości ponownego podejścia. W przypadku testów online na platformie OLAT obowiązują terminy ustalone w porozumieniu z CITK.
 9. Studenci, którzy nie zdobyli wymaganej liczby 60 punktów w ciągu roku / 30 punktów w ciągu semestru (kierunki rozliczane semestralnie), ale zdobyli min. 60% na teście wyjściowym otrzymują ocenę DOSTATECZNĄ z lektoratu niezależnie od oceny z testu wyjściowego. Student ma prawo do jednokrotnej poprawy testu wyjściowego. W związku ze specyfiką przedmiotu, wymagającego wielokrotnego wykonania ćwiczeń leksykalnych jak i gramatycznych w celu utrwalenia wymaganego materiału, poprawa testu wyjściowego odbywa się w pierwszym tygodniu września.
 10. Ocena końcowa z lektoratu jest równa:
  - średniej arytmetycznej w przypadku zaliczenia na ocenę,
  - średniej ważonej w przypadku egzaminu (zaliczenie każdego roku lub semestru nauki – waga 1, egzamin ustny – waga 2, egzamin pisemny – waga 2).

Szczegółowe zasady zliczania punktów ustala koordynator przedmiotu.

 1. Wystawiając oceny na podstawie średniej zaokrąglamy je do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadą: 5 i powyżej zaokrąglamy wzwyż, 1-4 zaokrąglamy w dół.
  - dla przedziału ocen 3,0-3,25 = ocena końcowa 3,0
  - dla przedziału ocen 3,26-3,65 = ocena końcowa 3,5
  - dla przedziału ocen 3,66-4,25 = ocena końcowa 4,0
  - dla przedziału ocen 4,26-4,65 = ocena końcowa 4,5
  - dla przedziału ocen 4,66–5,00 = ocena końcowa 5,0
 2. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Egzamin odbywa się na platformie OLAT w CITK na ul. Parkowej 2 i / lub w budynku SJO przy ul. Marcelińskiej 27 lub w zależności od rozporządzeń JM Rektora – w formie online na platformie OLAT i MS TEAMS. Egzamin pisemny zawiera typy ćwiczeń, z którymi studenci zostali zaznajomieni w trakcie lektoratu. Egzamin ustny składa się z odpowiedzi na zadany temat i/lub symulacji sytuacji komunikacyjnej z pacjentem/klientem i/lub innym pracownikiem służby zdrowia. Zagadnienia obowiązujące do egzaminu ustnego dostępne są na stronie SJO. Do egzaminu może przystąpić Student, który uzyskał zaliczenie z lektoratu. Egzamin ustny może zostać przeprowadzony przed egzaminem pisemnym. Aby zdać egzamin, student musi otrzymać ocenę pozytywną z części ustnej jak i pisemnej.
 3. Student, który jest Finalistą Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych” zostaje zwolniony z egzaminu końcowego, otrzymując z niego ocenę „bardzo dobry”. Jednocześnie nie zostaje zwolniony z uczestnictwa w lektoracie i wszystkich form sprawdzenia wiedzy.
 4. Student jest zwolniony z egzaminu końcowego pisemnego i ustnego, jeśli do momentu przystąpienia do egzaminu uzyskał przynajmniej 186 pkt. Jednocześnie z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej) otrzymuje ocenę „bardzo dobry”. W przypadku kierunków rozliczanych semestralnie, warunkiem zwolnienia jest uzyskanie przynajmniej 46p. w każdym semestrze nauki , a w przypadku kierunków, na których lektorat trwa dłużej niż dwa lata warunkiem zwolnienia jest otrzymanie przynajmniej 93 pkt. w każdym roku nauki.
 5. Na egzaminie Studentów obowiązuje strój formalny.
 6. Uczestnictwo w fakultetach reguluje Regulaminu Studiów UMP.
 7. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika SJO.

 Zaświadczenie o odrobieniu nieobecności - do pobrania plik